Meny

Klynge for "blå" vekst

Havbyen Bergen skal skape en verdensledende marin forskningsklynge. Den skal utvikle ny kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensialet for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene.

Gjennom samarbeid og samlokalisering skal klyngen utvikle nyskapende tverrfaglig samarbeid mellom fremragende forskningsmiljøer innenfor det marine feltet, utforske våre hav- og kystområders tilstand og dynamikk. Klyngen vil skaffe kunnskapsgrunnlag for bærekraftig marin verdiskaping og utvikle ny marin teknologi for forskning, utdanning og forvaltning i verdensklasse.

I tillegg skal klyngen utvikle utdanningstilbud tilpasset fremtidens «blå» kunnskapsbehov og sikre tett samarbeid med næringsliv, forskning og forvaltning og bidra til nødvendig innovasjon for å møte det nasjonale og internasjonale samfunns behov for «blå» vekst.

Havbyen Bergen vil bidra til å:

  • Skape en verdensledende marin forskningsklynge som utvikler ny kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensiale for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene
  • Muliggjøre potensialet for at marin verdiskaping i Norge i 2050 utgjør 550 milliarder kroner
  • Tilby studenter fremragende forskningsbasert utdanning og utdanne fremtidens problemløsere i et tverrfaglig og verdensledende marint arbeidsmiljø
  • Videreutvikle samarbeidet om verdensledende forskningsinfrastruktur som omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner og fartøyer og samlokaliserte forskningsgrupper
  • Sikre Norge mer forskning per krone og styrket internasjonal konkurransekraft, gjennom samlokalisering og synergier hvor flere sentrale aktører går sammen om lab-investeringer i et innovativt forsknings- og utdanningsmiljø
  • Bli en viktig bærebjelke i fremveksten av bioøkonomien, hvor biomasse fra havet omgjøres til mat, fôr, energi, kjemikalier og industriprodukter, og samtidig bidra til et blågrønt skifte og mer miljøvennlig industri
  • Begrense alvorlige miljøutfordringer fra oppdrettsanlegg, som rømning av fisk og fiskesykdommer 
  • Sikre sunne og produktive hav, stimulere til fremveksten av en kunnskapsbasert marin økonomi som er bærekraftig, bidra til god miljøtilstand i havet og god forvaltning og planlegging av marine aktiviteter, samt bidra til å optimalisere responsen på klimaendringer og redusere menneskelig påvirkning på det marine miljøet
  • Utvikle felles mål for nye maritime plattformer og starte planleggingen av en nasjonal flåte av miljøvennlig forskningsfartøy
  • Gjøre den marine næringen mer attraktiv for investeringer, bidra til at den tiltrekker seg kompetanse og sikre utvikling og innovasjon i næringen

Hva er en klynge?

Klynger består av bedrifter, universiteter, forsknings- og utviklingsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å forsterke samarbeidsbasert utvikling, innovasjonsevne og konkurransekraft. 

En klynge vedtas ikke, den skapes og det tar tid. Klynger handler om samarbeid og ikke bare samlokalisering. En av de viktigste faktorene er å sikre tilgang på talenter og videreutvikle dem, samt promotere kultur for innovasjon og entreprenørskap. Det viser seg gjerne at klynger fungerer best når det har et spesielt fokus og konkurrerer, samt definerer en tydelig profil for klyngen, nisjen og faglig innhold i lys av andre klynger. 

Klynger bidrar gjerne til regional utvikling, samt er et springbrett for internasjonalisering blant deltagende aktører. Klynger bidrar til felles markedsføring og økt synlighet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Gjennom kunnskapsdeling og god klyngeledelse, bidrar klyngen til økt innovasjon og produktivitet, sikrer felles bruk og investering i labber, teknologiplattformer og kritisk infrastruktur og kan skape store pilotanlegg hvor teknologi kan testes i industriell og nær industriell skala.

Klyngene utgjør en naturlig felles plattform for å utforske globale trender som gir nye teknologimuligheter og kan danne nye markeder, bidrar til tverrgående samarbeid og innovasjon i grenseteknologi og installasjoner, samt spiller en viktig rolle i å løfte prosjekter som bereder grunnen for verdiskaping på lengre sikt.

Kunnskapstriangelet

Det såkalte “Kunnskapstriangelet” har i økende grad blitt del av norsk og internasjonal politikk for å bidra til å utvikle et kunnskapssamfunn, hvor behovet for å koordinere og sikre synergi mellom forskning, innovasjon og utdanning står helt sentralt. 

Etableringen av Havbyen Bergen som en kunnskapsklynge for forskning, utdanning, forvaltning og ikke minst næringslivet, er et viktig bidrag til dette. 

Kunnskapsklyngen vil legge grunnlag for mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet og sikre at FoU-institusjoner samspiller tettere med samfunnet og bidrar til økt verdiskaping. Kvaliteten og relevansen av forskning og utdanningen vil styrkes og nye synergier vil oppstå, gjennom samarbeid og fellesprosjekter, samlokalisering og investering i felles infrastruktur. 

Grunnleggende forskning er en forutsetning for samfunnets innovasjonsevne og er nødvendig for å utvikle en innovativ kultur og et innovativt samfunn. Grunnleggende forskning har en viktig rolle i kunnskapstriangelet, noe som ikke minst tydeliggjøres i Forskningsrådets strategi «Grunnleggende forskning – Forskningsrådets policy 2015 – 2020».

Arbeidsfordeling

Norges fremtidige betydning internasjonalt er avhengig av havets betydning, samt vår evne til å videreutvikle kunnskapsnasjonen på feltet via økt samarbeid mellom ulike marine sektorer. Norge har lange samarbeidstradisjoner mellom marin næring og forskning sammenlignet med mange andre land. 

Det må lages et «nasjonalt marint landslag», med arbeidsfordeling, nisjer og samarbeid mellom ulike regioner.

Bergen er klar for å inngå et tett tverrfaglig og nyskapende samarbeid med ulike marine miljøer i Bergen og Vestlandet, andre sterke marine regioner i Norge, samt ledende marine miljøer i verden.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in