Meny

Bergen - Norges marine hovedstad

Bergen og Bergensregionen har lang historie som Norges naturlige sentrum for marin næring og forskning. Tett samspill mellom miljøene er nøkkelen til videre suksess.

I dag er de fleste norske oppdrettsselskapene lokalisert på Vestlandet. Regionen er også base for Norges største havgående fiskeflåte og har mange hundre års tradisjoner innen fangst, produksjon, foredling og handel av sjømat. 

Ca 35.000 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til den marine næringen på Vestlandet.

Bergen har også Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø, og utgjør et kvalitetssenter for marin forskning globalt. Over halvparten av Norges forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet. 

Bergen har 1000 marine forskere. Målt i antall vitenskapelige publikasjoner er Bergen verdens 13. største marine by, i selskap med New York, Tokyo og London.

Et av Bergens  sterkeste konkurransefortrinn er at de store havbruksselskapene er lokalisert her. I tillegg har Bergen  verdensledende forvaltningsmiljø for de marine systemene og glitrende marinbiologiske, oseanografiske og klimatologiske forskningsmiljøer. Et naturlig satsingsområde blir en kombinasjonen av alt dette, altså marin næringsutvikling, grunnforskning og forvaltning av marine systemer.

Regjeringens nye Masterplan for marin forskning som ble lansert i september 2015, vektlegger samlokalisering av de sterke marine miljøene i Bergen.

Kobling til maritim sektor

I tillegg til at Bergen og Vestlandet har et av Nordens sterkeste marine miljøer, står Bergensregionen for en sterk maritimt miljø med nære faglige og verdiskapende bånd til marin klynge. Maritim næring sysselsetter 20.000 mennesker i Bergensregionen og står for 20 prosent av verdiskapingen i regionen. Bergen har Norges største flåte med mer enn 500 skip under norsk flagg, med verdensledende rederier, utstyrsprodusenter og verft.

Skaper synergier

Det antas at marin næring vil overta som den viktigste næringen på Vestlandet når oljealderen tar slutt. Den marine næringens fremtidige konkurranseevne er avhengig av et tett samspill mellom et bredt felt av forskningsmiljøer, forvaltningsinstitusjoner og næringen selv. 

Bergens unike miks av internasjonalt ledende marin forsknings- og forvaltningskompetanse er i særklasse i Norge og utgjør et stort potensial for viktige synergieffekter.

Marin forskning og utvikling i Bergensregionen favner hele den marine verdikjeden

 • Geologi/geofysiologi
 • Oseanografi
 • Overvåking av havressurser
 • Klima
 • Økosystem og miljøforskning
 • Biodiversitet og evolusjon
 • Havbruksbiologi
 • Fiskeribiologi og forvaltning
 • Fiskevelferd
 • Populasjonsgenetikk
 • Fôr
 • Biprodukter/bioprospektering
 • Markedsanalyse for fisk
 • Økonomisk forvaltning og bioøkonomi
 • Human helse
 • Ernæring
 • Mattrygghet
 • Marinmedisin
 • Marin teknologi
 • Petroleum og forskning
 • Sentrale marine forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergensregionen
 • Universitetet i Bergen
 • Helse Bergen
 • Nofima
 • Havforskningsinstituttet
 • Nansensenteret
 • Nifes
 • Bjerknessenteret
 • Uni Research
 • Christian Michelsen Research
 • Norges Handelshøyskole
 • Høgskulen i Bergen
 • Sjøkrigsskolen
 • Austevoll videregående skole
 • Fusa videregående skole

Sentrale institusjoner for marin ressursforvaltning i Bergensregionen

FISKERIDIREKTORATET
Fiskeridirektoratet er rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet innen fiskeri- og havbruksforvaltningen: Regulering, rettledning, tilsyn, ressurskontroll og kvalitetskontroll.

NIFES
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) driver forskning knyttet til ernæring, slik som fôr til fisk og fisk som mat. Instituttet er rådgiver til myndigheter, næring og forvaltning i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat, både fra fiskeriene og akvakultur.

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Havforskningsinstituttet er rådgiver for Fiskeri- og kystdepartementet og har sentrale oppgaver i undersøkelse og overvåking av fiskebestander og sjøpattedyr, hav- og kystmiljø og i arbeid med havbruk og havbeite.

VETERINÆRINSTITUTTET I BERGEN
Veterinærinstituttet i Bergen har nasjonalt hovedansvar for fiskesykdommer, diagnostisering av sykdommer og rådgivning til forvaltningen. Instituttet er et nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer.

Sentrale marine bedrifter i Bergensregionen

OPPDRETT
Lerøy, Sjøtroll Havbruk, Bremes Seashore, Marine Harvest, Bolaks, Bolstad fjordbruk, Kobbevik og Fureholmen oppdrett, Lingalaks, Tysnes fjordbruk, Eide fjordbruk, Blom fiskeoppdrett.

FISKERI
Liegruppen, K Halstensen, Møgster havfiske, Olsengruppen, Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi, Hardhaus, Eidesvik Havfiske, Familien Østervold med ulike selskap.

FOREDLING
Austevoll Seafood, Hordafor, Lerøy Fossen, Lerøy Alfheim, Sotra Fiskeindustri, SMP Marine Produkter, Norway Pelagic, Rexstar Seafood, Brandasund.

SALG/GROSSIST
Hallvard Lerøy, Seaborn, Sekkingstad, Atlantic Pelagic, Westcoast, InterSea, Labeyrie Norge, Euro Supply, Naco Trading, Rodrevis International.

UTSTYR- OG TJENESTELEVERANDØRER
Carl Stahl, OCEA, Aanderaa, Pon Power, NOREQ, Marine Construction, NAVCOM, IMC Diving, Instrumental Marine Service, Akvator, Stiftelsen Industrilaboratorium, Aqua Technology, EWOS, Sparebanken Vest, PwC, DnB, Wikborg Rein, Thommessen.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in